ZÁSADY OCHRANY A SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vám poskytujeme podrobné informácie o tom, prečo spracúvame vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov ?

Politické hnutie SME RODINA, sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42 254 515, zapísané v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR, reg. č. OVVS 3-2011/018608 má postavenie prevádzkovateľa osobných údajov, ktoré spracúva v súvislosti s činnosťou politického hnutia. Bližšie kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://hnutie-smerodina.sk/kontakt/. 

 

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje od vás získavame len v prípade, že ste vyjadrili súhlas s ich spracovaním, t.j. odsúhlasili referencie súborov cookies, zaregistrovali sa v kontaktoval formulári „ostaňte s nami v kontakte“, kontaktovali nás (prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailom, telefonicky).

Vaše osobné údaje spracovávame na účely zabezpečenia našej webovej stránky. Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok  do vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie, a iné).

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v kontaktnom formulári „ostaňte s nami v kontakte“, na základe ktorého vám zasielame odpovede na vaše otázky a podnety a informácie o našej činnosti (marketingové účely).

Spracúvame tiež osobné údaje osôb, ktoré komentujú, „lajkujú“ alebo majú iné interakcie s obsahom na webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach a to za účelom zasielania informácií o našej činnosti a komunikácii.

Spracúvame osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • email,
 • prezývka na sociálnej sieti, vrátane fotografie,
 • účet na sociálnej sieti,
 • IP adresa,
 • dátum a čas prístupu,
 • prenesený objem dát.

 

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

A. Súhlas

Udelením súhlasu napr. s odoslaním formulára „ostaňte s nami v kontakte“ na našej webovej stránke nám poskytnete možnosť spracovať vaše osobné údaje za účelom vybavenia vášho podnetu, otázky alebo požiadavky a súčasne súhlasíte so zasielaním informácií o činnosti nášho hnutia a novinkách. 

B. Oprávnený záujem

Poskytnutie vašich osobných údajov pre zaslanie odpovede na vaše podnety a otázky  sa realizuje na účely oprávneného záujmu, v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť.

C. Cookies

Webová stránka, e-mailové správy a marketingové informácie môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ste navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi. Ak chcete zakázať súbory cookies pre Vami používaný webový prehliadač, môžete tak urobiť na webovej stránky v časti „nastavenia cookies“, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookies. V prípade zakázania súborov cookies môžu byť niektoré funkcie našej webovej stránky nedostupné. 

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook, Instagram a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona. Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

D. Google Universal analytics

Naša webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti/ anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookies môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke:

 

E. Vložené pluginy

Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA.

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz.

Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, váš “like” alebo zdieľanie príslušného článku sa odošle.

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad aša IP adresa, podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch.

Keď kliknete na tlačidlo, nemáme kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami. Nie sme zodpovední za toto spracúvanie údajov, nie sme ani „prevádzkovateľ“, ako je definované v GDPR. 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

 • Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
 • Twitter: http://twitter.com/privacy
 • Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

4. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú uchované po dobu činnosti politického hnutia resp. po dobu archivácie stanovenú jednotlivými prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Vo vzťahu k údajom, ktoré sme povinní uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich uchovávame po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Vo vzťahu k údajov, ktoré nám poskytnete s vyplnením formulára „ostaňte s nami v kontakte“, budú uchované po dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania odpovede. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Neuchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa cookies.

 

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje spracováva naše hnutie. 

Na riadny chod našej webovej stránky využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s vašimi údajmi a tieto spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

 

6. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k vašim osobným údajom,
 3. na opravu vašich osobných údajov,
 4. na výmaz vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

 

Naše hnutie má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 

7. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť a to odoslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu nášho hnutia. 

 

8. Budeme vaše osobné údaje prenášať do zahraničia?

Ako sme už uviedli, realizácia našich služieb (týkajúcich sa fungovania našej webovej stránky) vyžaduje spoluprácu s vyššie uvedenými spoločnosťami. To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. V takomto prípade je rovnako zabezpečená ochrana vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou. Pre prenosy mimo EHP politické hnutie použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.