Čo sme pre vás urobili

Podpísali sme prvé zmluvy na výstavbu nájomných bytov

Výstavba prvých 9 000 bytov s regulovaným nájomným, ktoré bude v priemere nižšie o 30 % v porovnaní so splátkou hypotéky toho istého bytu, sa začne v tomto roku.

Zaviedli sme obedy zadarmo

Toto platí pre deti posledného ročníka materských škôl a všetky deti základných škôl už od mája 2023. Ide spolu cca o 500-tisíc detí. V súčasnosti máme návrh na rozšírenie aj pre deti stredných škôl.

Napravili sme nespravodlivosť na deťoch – sirotách

3

2 700 sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, bude po novom vyplácané náhradné výživné vo výške 75 € mesačne.

Prijali sme nový stavebný zákon

Po viac ako 40 rokoch sme zmenili zastaraný zákon z č ias socializmu. Nový zákon prináša niekoľkonásobné zrýchlenie stavebných konaní, odstránenie obštrukcií, úplatkárstva aj čiernych stavieb.

Zaviedli sme príspevok 110 € na začiatku školského roka

Príspevok dostanú všetky rodiny prvákov. Vyplácaný bude v septembri 2023. Momentálne rokujeme o rozšírení príspevku aj na rodiny so staršími deťmi, ktoré prechádzajú na 2. stupeň a na SŠ.

Napravili sme nespravodlivosť na ženách ročníkov 1957 – 1963

150-tisíc ženám sú opäť brané do úvahy deti a pri odchode do dôchodku je im spravodlivo odrátaný polrok za každé vychované dieťa.

Zvýšili sme rodinný prídavok na dieťa na dvojnásobok

Historické navýšenie z 30 € na 60 € na jedno dieťa po tom, čo bol prídavok dlhé roky len valorizovaný o pár centov. Zvýšené prídavky vyplácané od januára 2023, opatrenie sa dotkne viac ako 1,1 milióna detí.

Schválili sme 14-dňovú otcovskú dovolenku

Po narodení dieťaťa môže zostať novopečený otec na dvojtýždňovej platenej dovolenke.

Vyplácame rodičovský bonus

Toto nové opatrenie sa týka cca 800-tisíc dôchodcov, v tomto roku bude bonus vyplácaný jednorazovo.

Zaviedli sme tehotenský príspevok

V priemernej výške 200 € naň majú nárok všetky budúce mamičky pred narodením dieťaťa.

Zrušili sme doplatky za lieky

Deti do 6 rokov a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím platiť za lieky nebudú.

Vyplácame dvojnásobný 13. dôchodok

V porovnaní s obdobím do roku 2020.

Prijali sme lepší zákon o náhradnom výživnom

4 500 rodín a v nich 7 500 detí sa dostanú po novom k náhradnému výživnému rýchlo a v rovnakej výške, ako je riadne výživné.

Vyplatili sme 14. dôchodok

Ako mimoriadnu inflačnú pomoc pre dôchodcov v novembri 2022.

Prijali sme exekučnú amnestiu

Ide o Generálny pardon v Sociálnej poisťovni. V ďalšom volebnom období je naším cieľom zavedenie kompletnej exekučnej amnestie.

Zaviedli sme bezplatné dlhové a rodinné poradne

Chceme pomáhať ľ uďom pri finančných problémoch, pri problémoch vo vzťahoch rodičov, pri výchove alebo vzdelávaní detí.

Podporili sme výstavbu 331 nových detských ihrísk „Rodinka“

Ihriská vyrastajú po celom Slovensku a môžu sa na nich hrať zdravé deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Prijali sme novelu trestného zákona proti týraniu zvierat

Za trestný čin sa odteraz považuje nielen týranie spoločenských zvierat, ale aj beštiálne nakladanie s ich ostatkami s cieľom výroby rôznych produktov.

Bojujeme proti pyrotechnike spôsobujúcej problémy ľuďom a zvieratám

Predkladáme do parlamentu návrh na zákaz predaja a používania petárd, ktoré spôsobujú nadmerný hluk a majú negatívny vplyv na chorých a citlivých ľ udí a na zvieratá.

Zaviedli sme inštitút sezónnych prác

Táto novinka platí pre vybrané práce v ovocinárstve, zeleninárstve, lesníctve a cestovnom ruchu. Ide o zásadné opatrenie na znižovanie odvodovej povinnosti pri sezónnom zamestnávaní, kde sme znížili odvody viac ako o 41% a zvýšili záujem o prácu na vidieku.

Prijali sme zákon o farmárskych bitúnkoch

Tu budú môcť prevádzkovatelia a chovatelia získavať mäso z farmových chovov a predávať ho do maloobchodu, reštaurácií a kuchýň.

Prijali sme zákon o rodinných podnikoch a farmách

Ide o prvý systémový zákon na podporu rodinného podnikania v rámci EÚ.

Presadili sme zákon o zrušení predkupného práva štátu na pozemky v chránených územiach

Posilnili sme pozíciu a úlohu súkromných vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa hlavne v horských a podhorských oblastiach a ostatných chránených územiach Slovenska.

Presadili sme zásadné zmeny v zákone o ovzduší

Uchránili sme na vidieku tradičné formy spracovania mäsa, ako je údenie. Zabránili sme drakonickým pokutám pre poľnohospodárov. Zrušili sme snahu zakázať v horských a podhorských oblastiach kúriť pevným palivom.